INFORMACJA
na temat przetwarzania danych osobowych przez Klinikę Dermokosmetyczną VILLA URODA.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klinika Dermokosmetyczna VILLA URODA z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-001), przy ul. Podleśnej 11/1 (dalej : VILLA URODA ).
2. Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) , (dalej : RODO) .
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez VILLA URODA w związku z realizacją usług kosmetycznych na rzecz Klientów VILLA URODA na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO, jak również na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celach księgowych , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Prawa , jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
– Prawo do sprostowania danych tj. poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub stały się nieaktualne.
– Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) tj. usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych tj. ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
– Prawo dostępu do danych tj. uzyskania informacji , o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
– Prawo do przenoszenia danych tj. uzyskania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście, lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
– Prawo do sprzeciwu tj. mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.
– Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
5. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego przetwarzania tj. nie podlegają profilowaniu przez VILLA URODA.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania przez okres przedawnienia roszczeń wobec VILLA URODA lub jej Klientów . Dane osobowe przetwarzane w celach księgowych , będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy VILLA URODA oraz podmioty, którym VILLA URODA powierzy przetwarzanie danych osobowych , a także pracownicy i współpracownicy tych podmiotów , w tym podmioty świadczące usługi na rzecz VILLA URODA , w zakresie usług księgowych i usług informatycznych . Ponadto Poczta Polska i firmy kurierskie. A także inne podmioty , którym przekazanie danych osobowych okaże się konieczne do realizacji świadczonych usług.
8. Strona internetowa VILLA URODA używa plików cookies, umożliwiających zapamiętywanie odwiedzin na naszej stronie: biuro@villauroda.pl. Kontynuacja korzystania z serwisu oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie.
9. W przypadku pytań lub wątpliwości , udostępniamy Państwu kontakt pod adresem : biuro@villauroda.pl .